PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky stanovujú zásady spracovania osobných údajov, ktoré stanovil prevádzkovateľ, ktorý zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a podľa zákona SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov z 29. októbra 2017.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v automatizovanom informačnom systém KEB.

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje nie sú spracovávané za účelom marketingu, alebo profilovania. Pre spoločnosť HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť (v skratke HBz., a.s.) vykonáva nákupné činnosti a činnosti predaja spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. a v zmysle GDPR je sprostredkovateľom spracovania osobných údajov. Spoločnosť HBP, a.s. vykonáva spracovanie osobných údajov v uvedenom informačnom systéme sama.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

Účelom spracovania osobných údajov je vedenie kontaktných informácií o osobách, ktoré vykonávajú prípravu a realizáciu objednávok pre nákup, alebo predaj tovarov a služieb prostredníctvom tohto informačného systému. Údaje môžu byť používané na zasielanie informácií o realizácii týchto obchodných prípadoch. Právnym základom je článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, alebo tretia strana. Dotknutými osobami sú zamestnanci obchodných partnerov. Doba spracovania osobných údajov je počas trvania registrácie obchodného partnera v informačnom systéme. Spracovávané údaje v rozsahu kontaktných informácií sú z kategórie bežných osobných údajov.

Článok III.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Má tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) a má právo na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa a jeho obchodného partnera je príprava a realizácia objednávok a obchodných zmlúv.

Osobné údaje prevádzkovateľovi spravidla poskytuje na základe § 78 odsek 3 zákona 18/2018 Z.z. obchodný partner.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte
e-mailom: keb@hbp.sk, alebo telefonicky: referát KEB, +421 918 777 108.