REGISTRÁCIA
Registrovaní používatelia majú právo prístupu k aukciám typu "DK - dlhodobý kontrakt".
Jedná sa o aukcie, ktorými sa obstaráva množina tovarov, alebo služieb, a to na dlhšie časové obdobie. Po vyhodnotení aukcie nevzniká objednávka, ale zmluvné konanie s víťazom akucie.
registračný formulár
Prihlasovacie údaje
minimálne 5 znakov: písmená bez diakritiky, čísla a podčiarkovník alebo e-mailová adresa

minimálne 9 znakov, z toho aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno, aspoň jedna číslica a aspoň jeden špeciálny znakOsobná identifikácia
Spoločnosť


skrátený názov, može byť zhodný obchodným názvom, ale s maximálnym počtom 40 znakov

Registračné údaje o osobách a obchodných spoločnostiach sú použité len na vytvorenie kontaktného zoznamu účastníkov aukcií a nie sú používané na iné účely, ani poskytované ďalším osobám.